lobbysta

Osoba prowadząca działalność informacyjną na rzecz reprezentowanej przez siebie grupy interesu. Lobbysta informuje i wpływa na decyzje decydentów i legislatorów tak by finalne rozwiązania i regulacje prawne przybrały pożądane przez jego klientów kształt.

Procedury lobbingowe w samorządach

PROCEDURY LOBBINGOWE

Procedury lobbingowe ( lobbying ) regulują sposób postępowania, kontaktowania się urzędników z lobbystami.

Subskrybuje zawartość